Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privlačenje
investicija i privatizaciju

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for attracting
investments and privatization

 


Obavještenje Komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos
o terminima za polaganje pismenog dijela ispita za radno mjesto Pomoćnik direktora za finansijske i zajedničke poslove u Sektoru za finanijske i zajedničke poslove dana 30.11.2023.g (četvrtak) u 14:00h

 

Obavještenje Komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos
o terminima za polaganje pismenog dijela ispita za radno mjesto Stručni saradnik za normativno-pravne poslove u sektoru za pravne poslove dana 30.11.2023.g (četvrtak) sa početkom u 09:00h


Obavještenje Komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos
o terminima za polaganje pismenog dijela ispita